หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1.   ชื่อหลักสูตร

          หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

          Master of Education Program in Mathematics Education

2.   ชื่อปริญญา

          ชื่อเต็ม: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)

                           Master of Education (Mathematics Education)

            ชื่อย่อ  : ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

                           M.Ed. (Mathematics Education)

3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร - มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีตรรกะเชิงความคิด และพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

          4.1 สามารถวิเคราะห์มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.2 สามารถสร้างมาตรฐาน สาระการเรียนรู้ พัฒนาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หรือเลือกให้สอดคล้องกับระดับความสามารถ และพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 สามารถวิเคราะห์ ประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ในช่วงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.4 สามารถกำหนดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอด คล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่กำหนด

          4.5 สามารถอ่านงานวิจัย ทำงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา และแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.6 สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และวิธีการที่เหมาะสมในด้านหลักสูตร และการสอนคณิตศาสตร์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.7 เป็นผู้นำในการให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา การใช้ และการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ รวมทั้งแนวทางปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

          4.8 เป็นผู้มีคุณธรรม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ