ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปศึกษาและดูงานต่างประเทศ 
และค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน  

 

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ศึกษาและ ดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
(แบ่งชำระเป็น 6 งวด)

155,000 บาท

งวดที่

30,000 บาท

งวดที่ 2

25,000 บาท

งวดที่ 3

25,000 บาท

งวดที่ 4

25,000 บาท

งวดที่ 5

25,000 บาท

งวดที่ 6

25,000 บาท

 

* รวมเอกสารการเรียน/กระเป๋าเอกสาร/ชุดสูท/บริการสืบค้น/ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
   (แต่ไม่รวมกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต)