คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือนอกประเทศที่กระทรวง
        ศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

      3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เนื่องจากการกระทำความผิด หรือมีความ
        ประพฤติเสื่อมเสีย

      4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
        กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

      5. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาแล้ว
       เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

 

วิธีการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
วิธีการรับสมัคร

1. ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้   

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชนหรือข้าราชการ 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

สำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ

รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา จะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

1. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
  
กำหนด

2. มหาวิทยารามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

(1) ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

(2) การสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะพิจารณาผลการคัดเลือก ซึ่งเป็นเอกสิทธิของมหาวิทยาลัยที่จะรับผู้ใดเข้าศึกษาต่อหรือไม่ การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ถือเป็นยุติ