(1) ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (Block Course System)
     กล่าวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวัดผล แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามี
     ชั่วโมงเรียนรวมไม่น้อยกว่า
48 ชั่วโมง

(2) นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา

(3) ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบ แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

  

อักษรระดับคะแนน

แต้มระดับคะแนนต่อ1 หน่วยกิต

ความหมาย

A

4.00

ดีเยี่ยม

A-

3.67

เกือบดีเยี่ยม

B+

3.33

ดีมาก

B

3.00

ดี

B-

2.67

ดีพอใช้

C+

2.33

เกือบดี

C

2.00

พอใช้

C-

1.67

เกือบพอใช้

D

1.00

อ่อน

F

0.00

ตก

S

-

เป็นที่พอใจ

U

-

ไม่เป็นที่พอใจ

I

-

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์

X

-

ยังไม่ได้รับผล

W

-

การบอกเลิกกระบวนวิชา